Tutoring w AGH

W roku akademickim 2020/2021 po raz pierwszy wdrożono w AGH program kształcenia najlepszych studentów metodą tutoringu. W pierwszym etapie kształceniem objęto studentów pierwszego roku, którzy dzięki najlepszym wynikom rekrutacyjnym zostali beneficjentami programu „Prymusi AGH”. Był to głównie tutoring rozwojowy z elementami tutoringu naukowego.

Od roku akademickiego 2021/2022 przewidziane jest wprowadzenie tutoringu również dla najlepszych studentów wyższych lat studiów pierwszego stopnia oraz dla studentów studiów drugiego stopnia. Będzie to głównie tutoring naukowy. Planowane są trzy wersje tutoringu naukowego: tutoring przedmiotowy, tutoring badawczy oraz tutoring dyplomowy.

Tutoring przedmiotowy związany będzie z konkretnym przedmiotem prowadzonym dla grupy studenckiej przez tutora. Najlepsi studenci oprócz normalnych zajęć z grupą będą odbywali równolegle zajęcia tutoringowe, na których tematyka przedmiotu będzie rozszerzana i pogłębiana.

Tutoring badawczy związany będzie z projektami badawczymi (zarówno naukowymi jak i badawczo rozwojowymi np. we współpracy z przemysłem) prowadzonymi przez tutora. W tej wersji tutorant będzie angażowany w prace badawcze, a jego wprowadzenie w tematykę i metodologię badań będzie realizowane metodą tutoringu.

Tutoring dyplomowy będzie związany z przygotowaniem do realizacji pracy dyplomowej, której promotorem będzie tutor. Tutoring będzie etapem wstępnym przygotowującym do realizacji pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

Obecnie mamy w AGH 38 tutorów. Dwadzieścia osób zdobywało wiedzę i umiejętności związane z tutoringiem podczas wyjazdów studyjnych do najlepszych europejskich uczelni wyższych w ramach ministerialnego projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. 18 osób ukończyło certyfikowane szkolenie w wymiarze 64 godzin organizowane przez Collegium Wratislaviense.

W pierwszej edycji programu udział wzięło 30 tutorantów.

Program finansowany jest ze środków Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach działania dwunastego.