Czym jest tutoring?

Tutoring to nowoczesna forma nauczania oparta na indywidualnej relacji tutora (osoby prowadzącej tutoring) i tutoranta (studenta biorącego udział w tutoringu). Uczestniczący w programie studenci mają możliwość wyboru indywidualnego tutora spośród szerokiej bazy wykładowców o różnorodnych zainteresowaniach a następnie wzięcia udziału we wspólnej podróży naukowej, której kierunek i cel ustalają indywidualnie ze swoim tutorem. Czy będzie to realizacja wybranego, konkretnego zagadnienia naukowego? A może wszechstronny rozwój osobisty? Lepsze poznanie siebie? A może zapoznanie się z jakimś konkretnym obszarem wiedzy? Niezależnie od tematyki, tutoring daje szansę nawiązania indywidualnej relacji mistrz-uczeń, która przez wielu jest uznawana za najefektywniejszą formę nauki. W odróżnieniu jednak od innych form nauczania indywidualnego, jak na przykład promotor dyplomant, tutoring jest formą spersonalizowaną. Oznacza to, że nie tylko tematyka, ale również metody pracy dostosowane są do konkretnego tutoranta, jego możliwości, potrzeb i talentów.

Jak tutoring działa?

Zaangażowani w program studenci otrzymują charakterystyki działających na AGH tutorów, opisujące ich zainteresowania naukowe, doświadczenie i preferowane zagadnienia dydaktyczne. Na podstawie tych charakterystyk wybierają tutora, z którym chcieliby nawiązać relację a następnie, przez jeden semestr, współpracują z tutorem realizując proces dydaktyczny dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb. Tutor na początku procesu, na podstawie rozmowy z tutorantem i we współpracy z nim zaprojektuje program spotkań (tutoriali) pozwalający na osiągnięcie celów istotnych dla studenta. Czas pomiędzy tutorialami przeznaczony jest na indywidualną pracę studenta nad wspólnie wytyczonymi celami. Odbywające się cyklicznie w trakcie semestru tutoriale obejmują długą rozmowę nad postępem pracy, wskazywanie kierunków i omawianie pojawiających się problemów. Cele tutorialu mogą być rozwojowe, nastawione na szeroko pojęty rozwój osobisty tutoranta, lub naukowe, nastawione na zdobycie konkretnych umiejętności lub wiedzy. Program tutorialu może, lecz nie musi, nawiązywać do tematyki poruszanej w ramach kierunków studiów realizowanych na AGH.

Co tutoring daje?

Tutoring jest jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem, które wzbogaca wszystkie zaangażowane w niego osoby. Może być źródłem zdobywania specjalistycznej wiedzy, inspiracji czy też lepszego poznania swoich słabych i mocnych stron. Tutoring pozwala na poruszenie kwestii istotnych dla studenta w sposób maksymalizujący efektywność zdobywania wiedzy. Zarówno tempo pracy jak i zastosowane metody dydaktyczne dostosowane są do możliwości i preferencji tutoranta. Sposób realizacji tutoringu nie jest jednak narzucany przez tutora, ale wypływa z wzajemnej relacji i współpracy obu zaangażowanych stron. Indywidualna relacja z tutorem zwiększa poczucie bezpieczeństwa i ułatwia zadawanie pytań - oraz pozwala na pracę dokładnie nad tymi zagadnieniami, które są w danym momencie najistotniejsze.